Onze School

Missie en Visie

ISNO Yunus Emre biedt basisonderwijs op Islamitische grondslag.

Wij gaan daarbij uit van een Islam die wordt gevoed vanuit de ratio.

De Koran en de Soennah vormen de basis van onze identiteit en ons onderwijs. Met ons onderwijs streven we een vergroting na van de emancipatie van de moslimburger in de Nederlandse samenleving en van het moslim zelfbewustzijn.

De Islamitische, levensbeschouwelijke grondslag onderscheidt ons van anderen en vormt de identiteit van de school. Een belangrijk uitgangspunt daarvan is het ontwikkelen van een Islamitisch zelfbesef bij kinderen in relatie tot het curriculum van de school. Hierbij willen wij een aantal belangrijke waarden en normen aan onze leerlingen meegeven om later hun eigen keuzes te kunnen maken: eerlijkheid en oprechtheid, verdraagzaamheid, onzelfzuchtigheid, geduld en doorzettingsvermogen, goedgeefsheid, respect, ijver, rechtvaardigheid, soberheid, bescheidenheid en integriteit.

Omdat de identiteitsontwikkeling van Islamitische kinderen in Nederland vanuit zo’n breed kader plaatsvindt, willen wij de kinderen een brede oriëntatie op de wereld en een sterke begeleiding bij de eigen identiteitsontwikkeling meegeven met respect voor en acceptatie van anderen. Met andere woorden, wij willen de kinderen begeleiden in hun ontwikkeling tot wereldburger.

Dit willen wij bereiken door:

De missie van ISNO Yunus Emre zal ook de komende jaren zijn: we leggen de basis voor volwaardige wereldburgers, met een verantwoorde identiteit, met onderwijs van hoog niveau, met goed gekwalificeerde leraren en stafleden, in verscheidenheid van culturen en binnen een moderne open organisatie.
 
Wij houden onze missie levend door de kwaliteit van ons doen en laten kritisch te bewaken, het goede voorbeeld te geven aan elkaar en aan de leerlingen, samen te werken met onze buren in de wijk en door regelmatig stil te staan bij onze idealen. Verder bereiden wij onze leerlingen zo goed mogelijk voor op het vervolgonderwijs. De culturele uitgangspositie van de meeste kinderen is voor de school een uitdaging om de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de Nederlandse samenleving.  

De kinderen groeien op in een multireligieuze, multiculturele en multi-etnische omgeving. Vanuit het besef van de eigenwaarde en identiteit, zal kennis en waardering voor mensen met een ander geloof worden gestimuleerd. Zo worden de leerlingen waardevolle partners in onze Nederlandse samenleving. De school sluit zich niet op in het eigen isolement, maar opent nadrukkelijk de deuren naar de samenleving. Wij vormen samen met onze omgeving de basis voor het wereldburgerschap. 

ISNO Yunus Emre biedt basisonderwijs op Islamitische grondslag. Wij gaan daarbij uit van een tolerante Islam, die wordt gevoed vanuit de ratio. De koran en de Soennah vormen de basis van onze identiteit en ons onderwijs. Met ons onderwijs streven we een vergroting na van de emancipatie van de moslimburger in de Nederlandse samenleving en van het moslim zelfbewustzijn. 

Identiteit

Het leren is één van de manieren om Allah (s.w.t.) te aanbidden. Sterker nog, het leren is de eerste vorm van aanbidding dat de eerste mens (Adam, a.s.) beoefend heeft. De ISNO Yunus Emre is een school voor primair onderwijs, gebaseerd op een Islamitische grondslag. Dit basisonderwijs moet de kinderen voorbereiden op het participeren in een Nederlandse samenleving, waarin de rijkdom van het Islamitisch gedachtegoed meegenomen wordt.

Dit Islamitisch gedachtegoed zien we als een middel om onze kwaliteiten optimaal te gebruiken binnen de maatschappij. Om dit te bereiken biedt ISNO Yunus Emre haar leerlingen een gunstige leeromgeving voor het ontwikkelen van een gezonde relatie met zichzelf, met hun omgeving en met hun Schepper.

Vanuit haar Islamitische identiteit, die nauw verbonden is met het optimaliseren van leerresultaten op het gebied van alle talenten van de leerlingen, probeert ISNO Yunus Emre een rol te spelen in de emancipatie van de moslimburger in Nederland en Europa. Dit opdat moslims nog meer positieve bijdragen kunnen leveren aan het welzijn van eenieder in dit land.

Gedurende hun basisonderwijs leggen onze leerlingen het fundament voor hun verdere schoolcarrière. Van de leerlingen wordt verwacht daarna verder te gaan met het leren en kennis vergaren. Daarbij kun je jezelf afvragen: tot hoe ver? Het antwoord aan hen luidt: jullie hele leven lang! Beredeneerd vanuit onze Islamitische identiteit gaat het leren van de wieg tot het graf.

Overstap PO-VO

Overstap naar het VO kunt u hier lezen:
Overstap PO-VO 2024-2025

SOP

Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP). In het SOP hebben we als school beschreven hoe de ondersteuning aan leerlingen binnen de school is georganiseerd. Deze ondersteuning bestaat uit twee delen: de basisondersteuning van de school en de extra ondersteuning die een school biedt voor leerlingen die meer nodig hebben. De extra ondersteuning wordt geboden in samenwerking met het samenwerkingsverband. Onze school is onderdeel van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH). SPPOH ondersteunt scholen bij het vormgeven van passend onderwijs in Haaglanden. Wilt u meer informatie over passend onderwijs op onze school of in de regio, lees dan ons SOP of bezoek de website van SPPOH www.sppoh.nl.

Hieronder kunt u het Schoolondersteuningsprofiel lezen:

Schoolondersteuningsprofiel Schalk Burgerstraat

Beleid & Protocollen

Gezonde Schoolbeleid

Sinds schooljaar 2018-2019 werken wij met de Gezonde School-aanpak. Een Gezonde School stimuleert planmatig en structureel de gezondheid en veiligheid van onze leerlingen op school en besteedt aandacht aan de vier pijlers van Gezonde School. Dit betekent: lesaanbod verzorgen, aanpassingen in de omgeving doorvoeren, gezondheidsproblemen signaleren en afspraken over gezondheid vastleggen in beleid.

Hieronder kunt u het Gezonde Schoolbeleid lezen:

Gezonde Schoolbeleid

Deurbeleid

Een school is een dynamische instelling waar de gehele dag kinderen, ouders, leerkrachten, externe begeleiders en leveranciers in en uit lopen. Dit komt grotendeels, omdat we vriendelijk en gastvrij willen zijn. Het is een bijna onmogelijke taak om een school geheel af te sluiten voor ongewenste bezoekers. Wel kunnen er maatregelen worden genomen om het risico hierop zoveel mogelijk te beperken door bezoekers via de hoofdingang te ontvangen (Schalk Burgerstraat). Ongetwijfeld bent u het met ons eens, dat veiligheid altijd voorop moet staan. 

Om het risico voor ongewenste bezoekers zoveel mogelijk te beperken is het hek open tussen 8.15 en 8.50 uur en tussen 14.30 en 15:00 uur. Er zijn verantwoordelijken aangewezen voor het openen en sluiten van de deuren voor en na de hierboven vermelde tijden. Bij het hek is er een intercom geplaatst. Als een bezoeker aanbelt, kan de conciërge of de administratrice op afstand de deur openen, nadat de bezoeker zich bekend heeft gemaakt. Dit is voor ons en vooral voor de kinderen een veilig idee. Hieronder schetsen we de gewenste situatie rondom het deurbeleid. We willen meer controle voeren op wie de school in- en uitloopt: 

 • Om 8.15 uur gaan de deuren van de school open voor de leerlingen. De groepsleerkracht staat voor de klas om de kinderen te ontvangen. Om 8.30 uur gaat de bel. De leerkrachten starten met het dagprogramma. Ouders dienen het schoolplein te verlaten. Voor korte mededelingen kunt u terecht bij de administratie of conciërge. Als u de leerkracht wilt spreken, dan kunt u beter een afspraak maken na 14.30 uur. Mocht u te laat zijn, haalt uw kind eerst een te laat briefje op om vervolgens de klas zachtjes binnen te gaan. Dan wordt de les zo min mogelijk verstoord.
 
 • De ouders van groepen 1 en 2 nemen afscheid bij de deur van de groep. In de kleutergroepen hebben wij op dinsdag en donderdag van 8.15 tot 8.45 uur spelinloop. Om 14.30 uur kunnen de kinderen weer opgehaald worden bij de deur van de groep.
 
 • De ouders van de groepen 3 t/m 8 nemen afscheid bij de hoofdingang van het gebouw. Om 14.30 uur komen de leerkrachten samen met de groep naar het plein. U haalt uw kind op bij de groepsleerkracht. Natuurlijk zijn er uitzonderingen op de regels, maar op deze manier houden we overzicht over wie er in de school komt en kunnen we de lessen op tijd beginnen.

MR

Wat is een MR?

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De MR praat mee over allerlei onderwerpen die met onze school en het onderwijs te maken hebben. Samen verbeteren we de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden van personeelsleden. De MR is daarmee dus iets anders dan de ouderraad, die het team ondersteuning biedt bij het organiseren van allerhande activiteiten op de school. De leden van de MR worden voor een periode van drie jaar gekozen.

Welke bevoegdheden heeft een MR?

De MR heeft een belangrijke rol binnen de organisatie. Bij veel beslissingen, die het bestuur of de directie nemen, zijn ze verplicht eerst de ouders en het personeel te raadplegen. Dat gebeurt via de MR, zo is geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).

Er zijn verschillende soorten beslissingen:

 • die waarover de MR eerst advies moet geven; adviesrecht
 • die waarvoor instemming van de MR vereist is; instemmingsrecht
 • die waarover de schoolleiding alleen de MR hoeft te informeren.
 

Voorbeelden van onderwerpen die in de MR besproken kunnen worden zijn:

 • de verkeersveiligheid rond de school;
 • de naschoolse activiteiten;
 • de tussenschoolse opvang;
 • omgaan met pestgedrag (het pestprotocol);
 • de hoogte en besteding van de vrijwillige ouderbijdrage;
 • vaststelling van de onderwijstijd:
 • vaststelling van de schoolgids;
 • vaststellen van het schoolplan.

 

MR Yunus Emre Schalk Burgerstraat

Alle locaties van Yunus Emre beschikken over een MR. De MR bestaat uit twee ouders en twee personeelsleden. Zitting in de MR gebeurt middels verkiezingen en is een vrijwilligersfunctie.

De MR leden van de locatie Schalk Burgerstraat zijn:

V. Hira | personeelslid
N. Sagir | personeelslid
S. Idrissi | ouder
B. Igriboz-Igdir | ouder

Er kan contact opgenomen worden op mailadres: mr_yunusemre_sb@outlook.com

Wat kan de MR nog meer voor ouders betekenen?

Over algemene zaken binnen de school die ouders en personeelsleden treffen is het altijd mogelijk contact op te nemen met een lid van de MR. De MR heeft vervolgens de taak om zorg te dragen voor een goede terugkoppeling. U kunt de MR niet benaderen voor individuele kwesties. Uiteraard blijven de MR leden wel graag op de hoogte van hetgeen er onder de ouders en personeelsleden leeft. 

Vergaderingen

De MR vergadert 6x per jaar. De data van de vergaderingen zullen te zijner tijd op de site te vinden zijn. Het is mogelijk voor ouders en personeelsleden om aanwezig te zijn bij de vergaderingen, mits er geen privacygevoelige informatie wordt besproken. Wij vragen u hierom het vooraf aan te geven als u aanwezig wilt zijn bij onze vergaderingen. De notulen van de vergaderingen zullen terug te vinden zijn op deze site.

GMR

Naast de MR bestaat ook de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR praat met het College van Bestuur (CvB) mee over bovenschoolse zaken. Het gaat dus om onderwerpen die van belang zijn voor alle locaties. De GMR bestaat uit leden van de verschillende MR’en. De MR leden kiezen de leden die in de GMR zitting nemen. 

Klachtenprocedure

ISNO Yunus Emre zal zich te allen tijde inzetten voor goed kwalitatief onderwijs in een veilige leeromgeving. Indien er ondanks dit toch problemen ontstaan, verwijzen wij in eerste instantie naar de betreffende school. Elke klacht wordt serieus genomen. Het oplossen van een klacht en het treffen van maatregelen moeten tot een gewenst resultaat leiden, waardoor herhaling van de klacht wordt voorkomen en de kwaliteit van de school wordt verbeterd.

Procedure

Hieronder staat het stappenplan van de te volgen procedure kort uitgelegd:

 1. U treedt in overleg met het betreffende personeelslid en probeert te komen tot een oplossing van het probleem. Indien de aard van het probleem zich daartegen verzet, kunt u contact opnemen met de contactpersoon of de externe vertrouwenspersoon;
 2. Bij onvoldoende resultaat met het betreffende personeelslid volgt overleg met de directeur van de school. De klacht wordt schriftelijk vastgelegd in een daarvoor bestemd klachtenformulier. Een kopie van dat formulier wordt aangeboden aan de indiener, de aangeklaagde en aan de directie van de school;
 3. Komt u samen met de directeur niet tot een oplossing, dan kunt u zich wenden tot de contactpersoon op de betreffende locatie. Deze kan u eventueel doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon.
 4. Mocht de afhandeling van een klacht niet tot tevredenheid plaatsvinden, dan kunt u schriftelijk een
  klacht indienen bij het bevoegd gezag (College van Bestuur, Mandelaplein 2, 2572 HT Den Haag, cvb@bsyunusemre.nl). Indien u liever rechtstreeks bij een onafhankelijke organisatie
  uw klacht wilt neerleggen, dan kunt u terecht bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijsgeschillen (LKC) waar de school bij aangesloten is. De schoolcontactpersoon kan u, in beide gevallen en indien gewenst, ondersteunen. In de brochure hieronder wordt uitgelegd hoe u de klacht kunt indienen.
 

Link: Klachtenreglement ISNO Yunus Emre
Link: Brochure LKC
Link: Klachtenformulier ISNO Yunus Emre

 

Interne contactpersonen:

 • Locatie Schalkburgerstraat: N. Sagir I nsagir@bsyunusemre.nl 
 

Klassenbemensing '23-'24

groep
ma
di
wo
do
vr
1A Juf Kamalia Juf Kamalia Juf Kamalia Juf Kamalia Juf Samira J.
2A Juf Ganiye Juf Ganiye Juf Nezahat Juf Nezahat Juf Nezahat
2B Juf Nawal Juf Nawal Juf Soumaya
Juf Nawal
Juf Soumaya Juf Soumaya
3A Juf Vasundhara
Juf Aarti
Juf Vasundhara
Juf Aarti
Juf Vasundhara Juf Vasundhara Juf Vasundhara
3B Juf Samira B. Juf Samira B. Juf Aarti Juf Aarti
Juf Samira B.
Juf Aarti
4A Juf Zeynep
Juf Najoua
Juf Najoua Juf Najoua Juf Najoua Juf Najoua
4B Juf Mirella Juf Mirella Juf Carolien Juf Carolien Juf Mirella
5A Juf Samira A. Juf Samira A.
Juf Oumaima
Juf Oumaima
Juf Oumaima Juf Oumaima
5B Juf Ouafae Juf Ouafae Juf Ouafae Juf Ouafae Juf Naima
6A Juf Rachida Juf Rachida Juf Rachida Juf Rachida Juf Rachida
6B Juf Norma Juf Norma Juf Priscilla Juf Norma
Juf Priscilla
Juf Priscilla
7A Juf Sara Juf Sara
Juf Sara
Juf Sara
Juf Sara
7B Juf Chaima Juf Chaima Juf Chaima Juf Chaima Juf Norma
8A Juf Chantal Juf Chantal Juf Chantal Juf Chantal Juf Chantal
8B Juf Nezahat Juf Nezahat Juf Nassira Juf Nassira Juf Nassira

Overig personeel

Directeur Ranjni Natha
Adjunct directeur Vacant
Administratie Ayse Murat
IB-taken Aarti Raghunath (Voorschool PSZ, groep 1 en 2)
Vacant (groep 3, 4 en 5)
Dewhi Malinka (groep 6, 7 en 8)
Vakleerkrachten Yusuf Cicek (Godsdienst) 
Dounia El Arkoubi (Engels)
Ahmed Serhouni (Bewegingsonderwijs) 
Onderwijsassistenten Sabiha Kadrouch
Zeenat Parohi
Necla Aslantas-Demir
Conciërge Abdelkarim el Haddioui
OOP Zakia Arabi (Coach)
Serap Kilic (SMW)

Op dit moment zijn een aantal leerkrachten met zwangerschapsverlof en ziekteverlof. Hun werkzaamheden worden overgenomen door vervangers. Afhankelijk van het herstel en de re-integratie van de leerkrachten zal de vervanger de werkzaamheden weer overdragen.

Uw kind aanmelden?

Of wilt u eerst nader kennismaken?

Wat fijn dat u belangstelling heeft voor ISNO Yunus Emre. Het kiezen van een school voor uw kind is belangrijk. U hebt ongetwijfeld vragen. We willen u graag te woord staan en u een rondleiding geven door de school.

Op onze contactpagina kunt u uw vragen vast stellen en uw gegevens invullen. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op om een afspraak te maken.